กรมการเงินทหารอากาศ
ส่วนบังคับบัญชา
เจ้ากรม       2-1654
โทร.ทหาร       514-1197
        0 2996 8430
นายทหารคนสนิท       2-1657
สำนักงานเจ้ากรม       2-1047
รองเจ้ากรม       2-1655
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1481
        0 2996 8480
รองเจ้ากรม       2-1656
        0 2996 8410
สำนักงานรองเจ้ากรม       2-1513
นายทหารปฏิบัติราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2-0736
นายทหารกำลังพล       2-1663
เจ้าหน้าที่กำลังพล       2-2220
นายทหารงบประมาณ       2-2225
ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ       2-1745
นายทหารพระธรรมนูญ       2-1660
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมการเงินทหารอากาศ     2-1658
แผนกธุรการ
หัวหน้าแผนก       2-1662
รองหัวหน้าแผนก       2-1665
นายทหารธุรการ       2-1661
เสมียน  (พ่วงห้องประชุม)       2-1926
นายทหารพัสดุ       2-1545
เจ้าหน้าที่จัดหา       2-2076
นายทหารขนส่ง       2-4089
กองวิทยาการ
ผู้อำนวยการ       2-1667
        0 2500 2285
รองผู้อำนวยการ         2-1668
เสมียน       2-1666
รร.เหล่าทหารการเงิน       2-0818
แผนกวิทยาการ        
หัวหน้าแผนก (พ่วงโทรสาร)       2-1671
นายทหารการศึกษา (สำนักงานฝึกงานในหน้าที่)     2-1669
เสมียนการเงิน       2-1670
แผนกดำเนินงานการเงิน        
หัวหน้าแผนก                              2-0648
เสมียนการเงิน       2-1038
แผนกบริหารกำลังพล        
หัวหน้าแผนก                              2-1522
รองหัวหน้าแผนก       2-1672
แผนกกรรมวิธีข้อมูล        
หัวหน้าแผนก                     2-1659
รองหัวหน้าแผนก       2-2489
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล       2-1766
กองควบคุมการใช้จ่าย
ผู้อำนวยการ                              2-1685
        0 2531 2021
โทรสาร       2-1567
รองผู้อำนวยการ                        2-1686
เสมียน       2-1687
แผนกควบคุมการเบิกจ่าย        
หัวหน้าแผนก       2-1689
รองหัวหน้าแผนก       2-1789
เสมียนการเงิน       2-1688
แผนกตรวจสอบหลักฐาน        
หัวหน้าแผนก       2-1690
เสมียนการเงิน       2-1693
แผนกฎีกา        
หัวหน้าแผนก                            2-1692
รองหัวหน้าแผนก       2-1691
เสมียนการเงิน       2-1791
แผนกใบสำคัญ        
หัวหน้าแผนก                   2-1931
เสมียนการเงิน       2-1790
กองเงินเดือนและค่าจ้าง
ผู้อำนวยการ                                2-1680
        0 2523 7955
รองผู้อำนวยการ       2-1681
รองผู้อำนวยการ       2-0649
เสมียน       2-1679
แผนกทะเบียนข้อมูล        
หัวหน้าแผนก                   2-0653
เสมียนการเงิน       2-1788
แผนกจัดการหนี้สิน        
หัวหน้าแผนก                   2-0654
เสมียนการเงิน       2-2123
แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง        
หัวหน้าแผนก       2-1683
เสมียนการเงิน       2-1074
แผนกเบิกเงินกองทุน        
หัวหน้าแผนก       2-0658
รองหัวหน้าแผนก       2-0659
แผนกเบิกเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินสวัสดิการ    
หัวหน้าแผนก       2-2129
รองหัวหน้าแผนก       2-2134
นายทหารเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ       2-2130
นายทหารตรวจจ่ายเงินสวัสดิการ       2-2133
นายทหารทะเบียน (พ่วงประชาสัมพันธ์)       2-2131
เสมียนการเงินอาวุโส       2-2132
แผนกทะเบียนและตรวจสอบหลักฐาน        
หัวหน้าแผนก       2-0609
เสมียนการเงิน       2-0633
กองการเงิน
ผู้อำนวยการ       2-1674
รองผู้อำนวยการ       2-1675
เสมียน       2-1673
        0 2523 7508
แผนกรับ-จ่ายเงิน        
หัวหน้าแผนก                              2-1677
เสมียนการเงิน       2-2050
แผนกบัญชี        
หัวหน้าแผนก                              2-2226
เสมียนการเงิน       2-1676
แผนกการเงิน        
หัวหน้าแผนก                              2-0629
เสมียนการเงิน       2-0669
แผนกเงินนอกงบประมาณ        
หัวหน้าแผนก       2-1752
เสมียน       2-2295
แผนกรายงานและหลักฐาน        
หัวหน้าแผนก                              2-0708
เสมียนการเงิน       2-0709
กองการเงินต่างประเทศ
หัวหน้ากอง                                 2-2240
โทรสาร       0 2532 3593
รองหัวหน้ากอง                    2-2239
เสมียน       2-2238
แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง        
หัวหน้าแผนก       2-2122
รองหัวหน้าแผนก       2-2160
เสมียนการเงิน       2-1694
        0 2531 4156
แผนกค่าใช้จ่าย        
หัวหน้าแผนก                              2-1695
เสมียนการเงิน       2-0737
แผนกควบคุมการเบิกและใบสำคัญ        
หัวหน้าแผนก                              2-0751
เสมียนการเงิน       2-0754
พิเศษ
เสมียนเวร       2-1697
คลังเก็บเอกสาร       2-4091