ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการความรู้ด้านการเงิน
กรมการเงินทหารอากาศ

กองทัพอากาศ สำหรับข้าราชการ เทโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
  นโยบายให้ข้าราชการเงินเดือนคงเหลือ 25% ของเงินเดือน  
นโยบาย ผบ.ทอ. ๒๕๕๖ ค่ารักษาพยาบาล Readme First 
หมายเลขโทรศัพท์ ทอ. ค่าเล่าเรียนบุตร GFMIS กับ กองทัพอากาศ
  ค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อ IBCS ( Internal Budget Control System )
  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระเบียบการเงินอิเล็กทรอนิกส์
กรมการเงินกระทรวงกลาโหม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เกร็ดความรู้ด้านการเงิน
กรมการเงินทหารอากาศ การเดินทางไปราชการ ชั่วคราว ณ ต่างประเทศ เงินเดือน / งบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
กรมการเงินทหารเรือ การเดินทางไปราชการ ประจำ ณ ต่างประเทศ เงินสวัสดิการ
กรมการเงินทหารบก อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บัญชีเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
การเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ หน่วยขึ้นตรง ทอ. ระบบ ควบคุมการจ่ายเช็ค บช.6
กรมบัญชีกลาง เงินทดรองราชการ ระบบ ควบคุมลูกหนี้เงินยืม ทอ
กรมสรรพากร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ระบบ ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทอ.
สำนักงาน กบข. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เป็นการประจำ ระบบ ควบคุมสัญญาเช่าบ้าน ทอ.
แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทบ. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ ระบบ สารสนเทศบ้านพัก ทอ.
การคำนวญความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ ระบบ บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ระหว่าง กบข. ค่ารับรองชาวต่างประเทศ  
และ บำนาญสูตรเดิม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
   - วิธีการพิจารณา สำหรับข้าราชการ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ การจัดการองค์ความรู้ KM กง.ทอ.
   - ข้าราชการประจำการ ประเภทของข้าราชการ และสวัสดิการ พร้อมตัวอย่าง KM RTAF
   - ข้าราชการบำนาญ   KM กง.ทอ.
การตรวจสอบยอดเงิน กบข.

 

 

Team of
Information systems for knowledge management of financial
Directorate Of Finance Department In the Air Force.

More Suggestion !
Please contact system Administrator